Voordelen van werken

Voordelen van werken voor een persoon met een beperking

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

[accordion]
[accordion_item title='Voor de werkgever']

Voor de werkgever...

is een structurele inbedding van een jobbehoud- en re-integratiebeleid een investering in het belangrijkste kapitaal van het bedrijf: het personeel. Wanneer minder werknemers langdurig uitvallen, blijven ervaring en knowhow in het bedrijf behouden. In eenzelfde adem toont het bedrijf ook aan zijn gezonde werknemers zijn inzet voor het welzijn van het personeel: het bedrijf wordt zo aantrekkelijker als werkgever. Op financieel vlak zal het ziekteverzuim en de daaraan gekoppelde kosten dalen. De methodiek verhoogt bovendien het algemeen welzijn op de werkvloer, wat zich weerspiegelt in de kwantiteit en kwaliteit van de productiviteit en de concurrentiepositie van het bedrijf. Wanneer personen met een hartprobleem versneld het werk hervatten, besparen werkgevers op loondoorbetaling en vermindert de werkdruk op collega’s van zieke werknemers.  

[/accordion_item]
[accordion_item title='Voor de samenleving']

Voor de samenleving...

helpt een beleid gericht op jobbehoud en re-integratie de uitstroom van werknemers met gezondheidsproblemen te verminderen. Dit verhoogt de werkzaamheidsgraad van de beroepsbevolking en verzacht de druk op de sociale zekerheid doordat enerzijds minder personen afhankelijk zijn van een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid en anderzijds meer belastingsbijdragen worden betaald.

Economisch gezien is het in ons maatschappelijk stelsel wenselijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Er wordt ook geïnvesteerd in het begeleiden van mensen die inactief zijn. Uit kostenbaten analyses blijkt dat de baten van re-integratie de directe kosten van de maatregelen overtreffen. Hierbij wordt dan wel de veronderstelling gemaakt dat bij re-integratie geen verdringing optreedt: de analyses gaan ervan uit dat re-integratie werkelijk tot een toename van de werkgelegenheid leidt en niet tot gevolg heeft dat arbeidsongeschikten ‘in plaats van’ andere werklozen worden aangesteld.

De baten komen in de eerste plaats tot uiting in hogere belasting- en premieopbrengsten en besparingen op uitkeringen (en wellicht zorgkosten als de gezondheid van de gere-integreerde personen verbetert).

[/accordion_item]

[accordion_item title='Voor de werknemer']

Voor de werknemer...

zorgen acties op vlak van jobbehoud en re-integratie ervoor dat de betrokkene opnieuw aan het werk kan, over zijn volledig loon beschikt en zijn gevoel van eigenwaarde herstelt. Werk betekent voor de meeste werknemers immers meer dan enkel een inkomen. Werk is een zinvolle dagbesteding, een bron van sociale contacten en een plaats voor zelfontplooiing.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Voor personen met een hartziekte']

De stuurgroep van Hart voor Werk deelt de overtuiging dat het voor de doelgroep van personen met een hartprobleem heilzaam is om –op een gecontroleerde manier- opnieuw aan het werk te gaan. Hierbij dient voldoende aandacht gegeven te worden aan de risico’s op de werkvloer (zie hoofdstuk 3)

Arbeid kan immers positieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van personen met een hartziekte indien de beroepseisen optimaal zijn, indien de werknemer een normale graad van autonomie geniet en indien de werkomstandigheden gunstig zijn.

Arbeid kan op die manier voor zingeving zorgen en het dagelijkse leven van structuur en draagkracht voorzien. Arbeid kan zorgen voor zelfbevestiging, zelfrespect en sociale steun alsook materiële beloning.

Arbeid heeft voor mensen met een hartprobleem een economisch nut, een psychosociaal nut en een fysiek nut.


a) Economisch nut:

Case: In schuldenmoeras door hartziekte 

,,Door de ziekenhuiskosten had ik in september geen rotte frank meer. Bij het OCMW aankloppen was niet vanzelfsprekend. Ik heb ook mijn trots.'' De 50-jarige Guido was de laatste restjes van twee leningen aan het afbetalen toen hij ziek werd en weer diep in het schuldenmoeras zakte.

Na zijn echtscheiding moest Guido van nul herbeginnen. ,,Met twee leningen. Eén om ons huwelijk te betalen en één om een beetje meubelen te kopen, een koelkast, een oven en een televisie... We moesten twee keer 275 euro per maand afbetalen. Wel met hoge intresten. Tot 15 procent. Zo zijn banken.''

Het lukte, tot Guido een jaar geleden hartproblemen kreeg. ,,Ik had wel iets gevoeld, maar ik negeerde dat. Integendeel, ik ging nog harder werken en deed zoveel mogelijk overuren.''

Tot de veer brak. ,,Ik heb zeven ingrepen in acht maanden achter de rug. Ik had hospitalisatiekosten en verloor alle legale voordelen van mijn werk zoals productiepremies.''

 ,,Ik bleef proberen om de leningen af te betalen. Dat ging, maar moeizaam. Tot in september. Toen had ik niets meer. Geen cent, maar wel 4.500 euro schuld. Ik heb lang getwijfeld, maar uiteindelijk ben ik naar het OCMW getrokken.''

,,Daar zei men geen nieuwe lening aan te gaan. Zij raadden andere mogelijkheden aan: door budgettering krijg ik nu wat meer tijd. Dat heeft de rechtbank beslist. De bank kan niet anders dan zich daarbij neerleggen.''

© Corelio 20/12/2005 de standaard

Dit artikel verscheen in 2005 in de Standaard. Ook vzw Hartziekte krijgt wekelijks vele mails van mensen met een hartziekte die omwille van hun hartziekte hun job verloren en in financiële problemen verzeild geraakten.

Arbeid verhoogt de financiële draagkracht van personen met een hartziekte. Daarom heeft arbeid voor mensen met een hartziekte in de eerste plaats een economisch nut. Mensen werken om in hun levensonderhoud te voorzien (huis, eten, comfort,…).

Het risico op armoede is hoger voor gehandicapten en zieken. Onderzoek peilde naar de status zij kenden gedurende het grootst aantal maanden in het voorafgaande jaar. Er werd vastgesteld dat het armoederisico van werkenden (4,2%) veel lager is dan dat van niet-werkenden (24,3%): werklozen (31,2%), andere niet-actieven (25,4%), gehandicapten en zieken (25,3%) en gepensioneerden (20,3%). (bron: Eurostat, in: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2009)

Uit de literatuur blijkt dat lagere inkomsten (uit een baan dan wel uit een uitkering) met als gevolg financiële problemen in het gezin (economische stress) samen gaat met een slechtere gezondheid[1].

b) Psychosociaal nut:

In het kader van optimale participatie van mensen met hartproblemen in de maatschappij is werkhervatting een belangrijke doelstelling geworden Het leren omgaan van zowel de persoon als zijn/haar omgeving met een veranderde situatie is belangrijk. Arbeid kan bijdragen aan een reductie van het risico dat een sociaal isolement met zich meebrengt.

Om het risico van vereenzaming te vermijden, willen wij met dit project deze doelgroep de kans bieden om op een geleidelijke, aangepaste manier terug te re-integreren naar hun eigen job of naar een andere meer aangepaste job. Een Hart voor Werk biedt mensen met een hartprobleem de kans om hun grenzen af te tasten, en zo hen op een manier aangepast aan hun mogelijkheden en beperkingen geleidelijk aan terug kennis te maken met het dagelijks arbeidsproces in functie van hun interesses en competenties.

Werk is het meest geschikte instrument om een aantal psychosociale functies te vervullen (zelfvertrouwen, dagstructuur, sociale contacten, etc.). Werk draagt via verschillende kanalen bij aan het welzijn van individuen.

Betaalde arbeid is sociaal erg nuttig voor mensen met een hartprobleem. Bovendien is het voor personen met een hartprobleem aangenaam om via het werk sociaal contact te hebben met collega’s of klanten. Indien participatie in het reguliere arbeidscircuit niet mogelijk is kunnen personen met een hartprobleem alsnog aan de slag als vrijwilliger in een sociale organisatie, een jeugdbeweging, een sportclub… Ook thuiswerk of zorg voor zieke en oudere familieleden heeft een sociale functie.

Werkhervatting is een belangrijke vorm van herstel van sociale participatie. Sociale steun op het werk vermindert de kans op een cardiaal incident, of anders gezegd, gebrek aan sociale steun op het werk verhoogt de kans op een cardiaal incident.

Een snelle terugkeer naar de vroegere (beroeps)activiteiten speelt een belangrijke rol in het herwinnen van vertrouwen en zelfrespect.

Uit onze probleemanalyse blijkt dat personen met aan hartprobleem zonder werk vaker in een sociaal isolement raken. De onzekerheid waarin zij verkeren, leidt vaak tot een sociaal isolement omdat zij geen referentiekader hebben voor hun nieuwe lichamelijke conditie. Velen klampen zich vast aan de veiligheid en geborgenheid van thuis en durven nog altijd de straat op. Een isolement, met grote gevolgen voor de rest van het sociale leven, ligt dan op de loer.

Een sociaal isolement kan worden gedefinieerd als een gevoel van actuele of potentiële eenzaamheid die het individu waarneemt als opgelegd door anderen. Het wordt ervaren als een negatieve of bedreigende toestand. Het is als een situatie waarin een individu of groep behoefte ervaart aan meer betrokkenheid bij anderen, maar niet in staat is dat contact te maken.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 mensen die plots werkloos werden door ziekte of ongeval, een depressie ontwikkelden binnen de zes maanden na hun ontslag. Het is dan ook van cruciaal belang om snel op de bal te spelen en zodoende onmiddellijk te reageren op de vragen van mensen die in een dergelijke situatie verzeild zijn geraakt.

Uit onze vaststellingen blijkt dat mensen met een ernstig hartprobleem in een zwart gat vallen wanneer ze hun werk verliezen. Velen hebben schrik om alleen te zijn, voelen een voortdurende onrust en vervallen in zelfbeklag. Bovendien is een hartziekte als het ware vaak een ‘onzichtbare handicap’. De omgeving van de hartpatiënt ziet na verloop van tijd ook niet langer dat een persoon een hartinfarct heeft gehad, en wanneer iets niet opgemerkt wordt, wordt er doorgaans ook geen rekening mee gehouden.

Waarom belanden personen met een hartprobleem vaak in een ernstige depressie?

Angst

De meestal plotse onderbreking van familiaal en beroepsleven, het vervoer per ziekenwagen naar de spoedopname, de behandeling in de Intensieve Zorgeenheid, de technische onderzoeken en bewaking ontredderen en beangstigen de patiënt. Deze angstreactie gaat in de daaropvolgende dagen vaak gepaard met depressie en moedeloosheid. Onder de gevoelens van onrust en angst zitten vaak de materiële problemen: onderbreking van dringende beroepsbezigheden, dreigend jobverlies, financiële problemen in de onderneming of thuis, allerlei administratieve beslommeringen enz.

Niet meer meetellen

Een persoon met een hartziekte die van een invaliditeitsuitkering leeft, heeft vaak het gevoel niet meer van tel te zijn. Hij/zij voelt zich niet meer nuttig, maar voelt zich afgeschreven voor en door de maatschappij.

Verlies van status

Werkloosheid is de tweede hoofdoorzaak van depressie is bij mannen en vrouwen na relatieproblemen. Het werk is vaak een statussymbool dat eigenwaarde geeft. Wanneer de persoon met een hartprobleem dit statussymbool verliest en afhankelijk wordt van het inkomen van zijn/haar partner, krijgt hij/zij het gevoel van degradatie.

Werkhervatting is een oplossing

Het is bewezen dat arbeid mensen zich nuttig laat voelen. Naast de economische voldoening kan werken ook een intellectuele, creatieve, sociale … voldoening bieden.

Mensen krijgen meer de kans hun competenties te gebruiken en te ontwikkelen maar ook te laten zien aan de buitenwereld.
Gaan werken biedt tevens de mogelijkheid om de levensomstandigheden te verbeteren en maakt dat de persoon met een hartziekte minder afhankelijk is van zorginstellingen en hun voorwaarden.

Omdat ze niet langer thuis zitten, maar aangepast werk kunnen verrichten (al dan niet volgens een progressief stelsel (infra), hebben hartpatiënten niet langer het gevoel er niet meer bij te horen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hartpatiënten die een actief leven leiden minder aan depressies lijden. Als gevolg van de re-integratie op de arbeidsmarkt, mogen we dus verwachten dat deze hartpatiënten in verhouding minder met depressies zullen kampen, dan hun lotgenoten die op invaliditeit staan.

Werken geeft bovendien een vast ritme aan het leven. Uit de literatuur blijkt dat mensen zonder werk meer klagen over de sleur in het leven. Na verloop van tijd lijken alle dagen meer en meer op elkaar. Er is niet langer een verschil tussen week en weekend, tussen ochtend en avond. Wanneer een persoon met een hartprobleem het werk kan hervatten, zelfs al gaat het om routinewerk, krijgt hij/zij meer structuur.

Fysiek nut:

Er is relatief veel onderzoek gedaan naar de invloed van werkloosheid op de gezondheid. Hieruit blijkt dat het verlies van een baan de gezondheid vermindert en dat blijvende werkloosheid een verder negatief effect heeft op de gezondheid. We zouden hieruit kunnen concluderen dat mensen die werk hebben beter af zijn wat betreft hun gezondheid.

De effecten van werk op de gezondheid hangen in sterke mate samen met het soort werk dat men verricht. Werkhervatting in een baan van slechte kwaliteit kan voor sommige groepen een negatiever effect op de gezondheid hebben dan werkloosheid. Aspecten van het werk die een positieve invloed hebben op de gezondheid zijn:

 • het hebben van controle over het eigen werk (autonomie)
 • werk dat een beroep doet op de creativiteit
 • ‘gezonde’ werkdruk
 • mogelijkheden voor eigen ontwikkeling.
 • De mogelijkheid om net zo veel uren te werken als men wenst, om de eigen werktijden te kunnen bepalen en/of aan te passen hebben een positief effect op het welzijn van werknemers.

Werk kan een positief effect hebben op het ziektebeeld

Soms kan het hebben van werk een positief effect hebben op het ziektebeeld.

Een aantal hartpatiënten herstelt beter wanneer ze aan het werk zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hartpatiënten die een actief leven leiden, beter herstellen dan lotgenoten die een passief leven leiden. Een actief leven en het navolgen van de leefregels verminderen sterk de kans op een tweede infarct.

Negatief verband tussen duur werkloosheid en gezondheid

Verder blijkt er een negatief verband te zijn tussen de duur van werkloosheid en de gezondheidssituatie: werkloosheid leidt tot een minder gezonde levensstijl en hoe langer de werkloosheid duurt hoe slechter de gezondheid wordt.

Lichamelijke activiteit is positief voor een hartziekte

Lichamelijke inactiviteit is een belangrijke risicofactor voor de gezondheid. Wanneer gekeken wordt naar de prevalenties van de belangrijkste risicofactoren voor hart en vaatziekten, dan blijkt dat lichamelijke inactiviteit het vaakst voorkomt.  Regelmatige lichamelijke activiteit vermindert de kans op hart- en vaatziekten, angst en depressie. (Pate 1995).

Binnen de hartrevalidatie zou het accent bij het beïnvloeden van risicofactoren vooral moeten liggen op het bewegen gericht op het ontwikkelen van een actieve leefstijl.[1] Echter, in veel van deze studies wordt geen rekening gehouden met mogelijke selectie (de invloed van gezondheid op het inkomen). Ook worden de effecten van het inkomen vaak niet gescheiden van de effecten van de werkinhoudelijke aspecten. Beide punten leiden waarschijnlijk tot overschatting van de rol van het inkomen.

[/accordion_item]
[/accordion]

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie