De cases

De verschillende cases

Beoordeel dit item
(4 stemmen)

[accordion]
[accordion_item title='Praktisch verloop']

Praktisch verloop

Locatie: cardiologische revalidatie vindt plaats op de campus Sint-Jozef te Turnhout.

Timing: maart 2011 - 2013

Twee trajectbegeleiders: Twee consulenten van GTB zijn deels aan de slag geweest op de campus Sint-Jozef in AZ Turnhout. Zij waren fysiek aanwezig in het revalidatiecentrum en gebruikten een bureau op 3m van het revalidatiecentrum. Op deze manier leerden zij de werking van het revalidatiecentrum snel kennen en kon een vertrouwensrelatie groeien met de patiënten en met het personeel van AZ Turnhout.

Folder (link):Er wordt een folder meegegeven zodat de klant, indien nodig, thuis rustig het aanbod in overweging kan nemen. Indien deze interesse heeft, wordt de klant verwezen naar GTB. Hij wordt op korte termijn vrijblijvend uitgenodigd voor een eerste gesprek.

[/accordion_item]
[accordion_item title='Selectie van werknemers met een hartziekte']

Inclusiecriteria

De stuurgroep definieerde een aantal voorwaarden waaraan personen met een hartziekten moesten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor begeleiding in het kader van ‘Een Hart voor Werk’.

 1. Het gaat in hoofdzaak om werknemers met een lopend arbeidscontract die uitgevallen zijn omwille van gezondheidsproblemen of functiebeperkingen ten gevolge van een hartziekte, en waarbij langdurig verzuim of zelfs definitieve uitval dreigt.
 2. De re-integratieacties moeten in eerste instantie gericht zijn naar het eigen bedrijf, m.a.w. het bedrijf waar de werknemer aan het werk was voor zijn hartprobleem.
 3. De opstart van het traject gebeurt altijd tijdens de periode van revalidatie (bijgevolg binnen de 3 maanden na het meemaken van het hartprobleem)
 4. De persoon met het hartprobleem moet akkoord gaan met de opvolging van de re-integratie door een GTB-consulent.

Exclusiecriteria

Omwille van de hoger geformuleerde voorwaarden en exclusiecriteria kon niet elke hartpatiënt begeleiding genieten. Hieronder volgt een opsomming van redenen:

1. Pensioengerechtigde leeftijd

Een groot deel van de patiëntenpopulatie in het cardiologisch revalidatiecentrum is reeds op pensioengerechtigde leeftijd. Bijgevolg komen zij niet in aanmerking om begeleid te worden in het kader van het project ‘Een Hart voor Werk’.

2. Snel herstel

Een deel van de patiëntenpopulatie dient slechts een kleine ingreep te ondergaan en geneest helemaal. Bijgevolg kan deze doelgroep zonder problemen opnieuw het werk (bij de eigen werkgever) hervatten.

Uit de praktijk:

Volgens de revalidatie-arts/cardioloog voelen sommige mensen zich na de ingreep beter dan tevoren. Zo functioneren patiënten met een stent/overbrugging soms beter dan voor de ingreep en zijn ze doorgaans minder vermoeid dan voorheen.

Sommige patiënten voelen zich relatief goed en gaan hun eigen mogelijkheden hierdoor overschatten. Deze patiënten zijn dan vaak geneigd om het werk (te) snel en zonder aanpassing te hervatten. Dit zijn meestal degenen die niet wensen in te stappen in het project.

3. Persoon vindt zelf de weg

Een aantal patiënten (die goede contacten met hun werkgever onderhouden) vindt zelf de weg terug naar de werkgever. Deze worden niet opgenomen als case binnen het project.

Uit de praktijk:

Een patiënt heeft een uitgebreid gesprek gehad met de GTB-consulent. Hij heeft een kleine ingreep gehad (plaatsing van een stent) en door de goede relatie met zijn baas heeft hij geen nood aan bijkomende ondersteuning bij werkhervatting. Hij stapte op eigen kracht opnieuw naar zijn werkgever, waar hij zonder veel problemen opnieuw aan de slag kon.

4. Werkloos

Een aantal patiënten kwam niet in aanmerking omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden of inclusiecriteria: bvb mensen die geen job hadden op het moment dat ze gehospitaliseerd werden wegens hun hartziekte. Met een deel van deze patiënten werd wel een gesprek gedaan en bekeken of zij in de reguliere werking van GTB konden worden opgestart.

5. Geen bereidheid

De dienstverlening in het kader van ‘Een hart voor Werk’ is gebaseerd op vrijwilligheid. Personen met een hartziekte worden in geen enkel geval verplicht om opnieuw aan het werk te gaan. Een aantal patiënten kampt met andere waarden en meent dat participatie aan de arbeidsmarkt niet van belang is. Deze reflex is vaak te wijten aan het ingrijpende karakter van een hartprobleem. Veel hartpatiënten beseffen dat hun leven ook wel eens gedaan had kunnen zijn, en krijgen daardoor (tijdelijk) een andere kijk op bepaalde waarden en hebben een andere ingesteldheid omtrent maatschappelijke integratie. Bovendien spelen er vaak ook andere factoren bij de afweging om het werk al dan niet te hervatten.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Kenmerken van de geselecteerde personen']

Meer mannen dan vrouwen:

Het aantal mannen in de onderzoeksgroep was zoals verwacht aanzienlijk groter dan het aantal vrouwen. Aangezien vrouwen pas op latere leeftijd geconfronteerd worden met hartziekten, zijn zij veel minder sterk vertegenwoordigd in het revalidatiecentrum. Vrouwen hebben doorgaans de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wanneer zij te kampen krijgen met hartproblemen. Bijgevolg maken aanzienlijk minder vrouwen deel uit van de cases.

Leeftijdscategorieën:

Leeftijd: Bij de meest recente cases worden nogal wat jongere mensen opgemerkt: 40’ers en 50’ers. De leeftijd blijkt op zich geen doorslaggevende rol te spelen voor het al dan niet slagen van een traject.

Sectoren

Sector

Aantal cases

bouw

5

chemie

3

distributie/logistiek

4

gezondheid

1

horeca

1

metaal

2

onderhoud

4

onderwijs

1

overheid

7

productie

6

transport

10

tuinbouw

1

veiligheid

1

verkoop

1

voeding

1

 

Scholingsgraad:

Binnen het aantal uitgevoerde cases bleek de scholingsgraad geen invloed te hebben op het al dan niet slagen van een traject.

Aandoeningen:

De trajectbegeleiders hebben personen met diverse ziektebeelden begeleid naar werk. De begeleiding diende afhankelijk van het ziektebeeld aangepast te worden. (Maatwerk) Voor sommige ziektebeelden gelden immers speciale aandachtspunten. (al dan niet nog mogen rijden, resterende functionele mogelijkheden…)

Aandoening

Aantal cases

mitralisklepaandoening

3

tricuspidalisklepaandoening

1

hypertensie

6

cardiomyopathie

5

angina pectoris

8

myocardinfarct

23

pericarditis

2

aortaklepaandoening

3

hartstilstand met geslaagde reanimatie

2

hartritmestoornissen

6

tetralogie van fallot

1

[/accordion_item]

[accordion_item title='Voorbeeld van een geslaagd re-integratietraject']

Om een inzicht te geven in de vertaling van de methodiek professionele re-integratie van personen met een hartziekte beschrijven we hieronder een concreet re-integratietraject:

Voorbeeld uit de cases:

Eind juni 2011 had René een eerste gesprek met een trajectbegeleider van GTB. Op dat moment was hij enkele weken bezig met de revalidatie en hij voelde zich erg goed. Zijn conditie was beter dan tevoren en hij verwachtte zeker begin oktober zijn werk te hervatten, mits enkele aanpassingen. Ook de cardioloog verwachtte op dat moment geen problemen. Begin augustus is er nog een gesprek met René om na te gaan hoe hij herstelt. Op dat moment blijkt echter dat de revalidatie met 3 weken wordt verlengd. René had bronchitis gehad en mocht een tijdje niet naar de revalidatie komen, aangezien dit een bijkomend risico kan vormen voor hartpatiënten. Het herstel van deze bronchitis liep ook moeizaam. Bij het hervatten van de revalidatie was ook merkbaar dat hij opnieuw diende op te bouwen. Vanaf dan is hij er extra alert voor dat hij beter naar zijn lichaam moet luisteren en op tijd de nodige rust moet nemen. Hij neemt zich ook voor om deze houding door te trekken naar zijn werk, wat hij ook daadwerkelijk doet. René merkt immers dat hij het anders nadien bekoopt. Hij hervat zijn werk uiteindelijk pas in december, aangezien het ook wat extra tijd heeft gevergd om zijn medicatie op punt te stellen, hij ondervond te veel bijwerkingen. De revalidatie is voor hem duidelijk een soort van leerproces geweest. Maar op het moment dat hij terug aan het werk ging, was hij er dan ook echt klaar voor. Er werd aangepast werk voorzien en René waakt beter over zijn eigen grenzen. Voordien werkte hij als veiligheidsagent met lange, zware werkdagen en veel interventies, momenteel leidt hij de nieuwelingen op, doet administratief werk en houdt toezicht bij openingen van gebouwen en bedrijven. En dit alles op zijn eigen tempo, hij is deeltijds progressief gestart om nadien weer op te bouwen naar een voltijdse tewerkstelling.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Modaliteiten van hertewerkstelling']

Inleiding

Er zijn verschillende manieren waarop een hartpatiënt na de revalidatieperiode opnieuw het werk kan hervatten. Hieronder volgen de meest courante vormen, die telkens geïllustreerd worden door een praktijkvoorbeeld.

Schema: Modaliteiten van hertewerkstelling / aantal cases

Modaliteit hertewerkstelling

Aantal cases

Zelfde taak/job, zelfde werkgever

17

Aangepaste taak/gelijkaardige job, zelfde werkgever

13

Alternatieve taak/nieuwe job, zelfde werkgever

3

Aangepaste taak/gelijkaardige job, andere werkgever

1

Alternatieve taak/nieuwe job, andere werkgever

1

Onbezoldigde arbeid: mantelzorg, vrijwilligerswerk, andere

7

Totaal

42

 

Zelfde taak/job bij dezelfde werkgever

Een aantal patiënten hervat hetzelfde werk bij dezelfde werkgever via het stelsel van gedeeltelijke werkhervatting of toegelaten arbeid

Het stelsel van gedeeltelijke werkhervatting bleek zich bijzonder goed te lenen voor personen met een hartziekte die na hun revalidatie opnieuw aan de slag wensen te gaan:

a)    Rita is magazijnbediende in een groot bedrijf in Malle en kreeg een hartziekte. Gelukkig voor haar voert het bedrijf een beleid dat gericht is op re-integratie. Zij werkte voordien reeds 4/5de. Na 3 maanden revalidatie is ze terug gestart met 4 voormiddagen per week, en in juli is zij terug overgeschakeld naar haar 4/5de tewerkstelling. GTB maakte de nodige afspraken met de adviserend geneesheer, de cardioloog en de arbeidsgeneesheer om de herintreding optimaal te laten verlopen.

b)   Frans is klusjesman in een aantal scholen bij de Stad Turnhout,. Na de hartrevalidatie kan hij via gedeeltelijke werkhervatting opnieuw halftijds aan de slag. Frans wist niet dat deze mogelijkheid bestond en maakt er graag gebruik van. De GTB-consulent maakte hem wegwijs in de procedures die hij moest doorlopen alvorens hij terug zou kunnen starten.

c)    Paul heeft een aangeboren hartaandoening en werkt bij Janssen-Pharmaceutica in de productie-afdeling als productiemedewerker in vroege en late dienst. De man is heel sportief en let op zijn voeding… maar heeft desondanks een serieuze ingreep ondergaan. Hij wilde aanvankelijk al snel na de revalidatieperiode opnieuw aan het werk maar na overleg met het revalidatieteam werd gesteld dat het aangewezen was om drie maanden revalidatie uit te doen alvorens deeltijds terug aan het werk te gaan. GTB is samen met Paul in gesprek gegaan met de werkgever om samen naar een gepaste oplossing te zoeken. Hij werkte uiteindelijk gedurende 2 maanden via een systeem van gedeeltelijke werkhervatting, en startte nadien terug in zijn oorspronkelijk, voltijds regime.

Aangepaste taak/gelijkaardige job, zelfde werkgever

Een aantal hartpatiënten kan dezelfde job bij dezelfde werkgever blijven uitoefenen, mits aanpassingen aan het werk of aan de arbeidsomstandigheden

In heel wat gevallen zoekt de GTB-consulent mee naar oplossingen die het de persoon met een hartziekte mogelijk maken om aan de slag te blijven binnen dezelfde job, bij dezelfde werkgever.

Voorbeelden uit de cases

a)    Jan is een heftruckinstructeur, tewerkgesteld in Anderlecht. GTB heeft onderhandeld met de werkgever en is een aantal aanpassingen overeengekomen, die het de werknemer moeten toelaten om vlotter te kunnen herintreden. Het grootste probleem was het woon-werkverkeer dat moeilijk verliep. Daarom werd het uurrooster aangepast, zodat zijn werkuren beter aansloten op de uren van het openbaar vervoer.

b)   Bij Mark, die een preventieve ingreep aan het hart onderging, werd een stent geplaatst. Opnieuw aan het werk startte hij volgens een progressief tewerkstellingsstelsel gedurende 2,5 dag per week, afgewisseld met revalidatietrainingen. Wisselende werkuren zijn echter niet meer mogelijk aangezien deze te stresserend zijn. Dit werd op vraag van Hart voor Werk door het hartrevalidatiecentrum bevestigd en geattesteerd

c)    Karel is een vrachtwagenchauffeur met een aangeboren hartafwijking die een infectie had opgelopen en diende een operatie te ondergaan. GTB heeft overleg met de cardioloog gepleegd en bemiddeld met de werkgever. Tijdens de operatie werd zijn borstkas volledig opengelegd waardoor hij fysiek goed moet herstellen om opnieuw aan kracht te winnen alvorens hij opnieuw aan het werk kan. In de toekomst zal hij, zeker de eerste periode, enkel containertransport doen aangezien dit fysiek minder belastend is dan de vrachtwagens met ‘bache’ die handmatig en met veel kracht bevestigd moeten worden. Hij gaat in principe voltijds aan de slag, maar aangezien hij nog erg veel verlof heeft, werkt hij in de praktijk tot het einde van het jaar deeltijds.

d)    Ahmed is een man van Pakistaanse afkomst die bij een boomkwekerij werkt en een hartinfarct doormaakte. Het gaat om een heel klein bedrijf en de werkgever had niet veel ervaring met deze materie. GTB is samen met Ahmed in gesprek gegaan met de werkgever en heeft het voorstel van deeltijdse werkhervatting gedaan. GTB ondersteunde in deze case zowel Ahmed als de werkgever om hierin wegwijs te geraken. Hij is terug gestart in een deeltijds systeem en met lichtere taken. In deze case speelde het taalaspect ook een grote rol. Mede door de begeleiding van GTB werd de hertewerkstelling zo optimaal mogelijk georganiseerd.

Alternatieve taak/nieuwe job, zelfde werkgever

Een aantal patiënten kan hetzelfde werk niet meer opnieuw uitoefenen en wordt begeleid naar een nieuwe job bij dezelfde werkgever

Voor heel wat patiënten is het uitoefenen van dezelfde job helaas niet meer mogelijk na bepaalde hartziekten. Mits het doorvoeren van bepaalde aanpassingen (werkomstandigheden, tijdschema’s…), kunnen de risico’s verkleind worden en kan de tewerkstelling toch succesvol zijn.

a)    Mo is een vrachtwagenchauffeur die voor een kringwinkel spullen ophaalt. Het gaat voornamelijk om meubelen, dus zware en moeilijk hanteerbare lasten. Omwille van een doorgemaakt hartinfarct mag hij niet langer zware lasten tillen (Zie ook MET-schaal). Na bemiddeling met de werkgever door de GTB-consulent wordt deze werknemer nu ingezet in het magazijn. De werklast is aanzienlijk lager waardoor de risico’s beperkt worden.

b)   Michel, een bewakingsagent met lange, zware werkdagen en veel interventies bij Groep4 krijgt een hartziekte. GTB is in overleg met de werkgever om te zien of de man zijn oorspronkelijke taken nog kan opnemen, of er verandering moet aangebracht worden aan zijn takenpakket. Hij moest voordien soms gedurende 10u aan een stuk rechtstaan en toezicht houden, maar hij krijgt voortaan lichtere opdrachten zodat hij zijn job kan blijven uitoefenen. Hij krijgt weinig risicovolle opdrachten toebedeeld. De werkgever geeft aan hem niet kwijt te willen aangezien betrokkene reeds lang in dienst is en de werkgever erg tevreden is. Daarom mag hij voortaan opleiding geven aan nieuwe medewerkers en krijgt hij andere minder zware taken toebedeeld zoals administratief werk en toezicht bij houden bij openingen van gebouwen en bedrijven. Dit alles op zijn eigen tempo, hij is deeltijds progressief gestart om na verloop van tijd weer op te bouwen naar een voltijdse tewerkstelling.

c)    Mark is al 35 jaar tewerkgesteld bij de politie Antwerpen als hij wordt opgenomen met een hartinfarct. Hij is in feite al 3 jaar pensioengerechtigd, maar om financiële redenen zou hij nog graag 2 jaar werken alvorens op pensioen te gaan. Sinds 2003 deed hij de klachtenbehandeling  op de onthaaldienst, waarbij hij in shiften werkte (12-uren-systeem). Omwille van de stress, de onregelmatige werkuren en interne veranderingen, ziet Joseph het niet zitten om deze job zonder aanpassingen te hervatten. Maar de situatie is nogal complex. Als zijn (beperkt) ziektecontingent is opgebruikt komt hij op disponibiliteit en dan krijgt hij nog slechts 60% van zijn loon of mogelijks wordt hij ambtshalve op pensioen gesteld, hij kan een periode halftijds werken zonder loonverlies maar hoelang, hij mag in theorie enkel deeltijds werken met halve dagen van de controle-arts van de politie, hij heeft nog een aantal verlofdagen van het vorige jaar en zijn volledige verlof van dit jaar ,…? Een heel kluwen dat hij niet in zijn eentje weet te ontrafelen. De GTB-trajectbegeleider contacteert de dienst HRM van de politie Antwerpen en schetst de ganse situatie en de vragen die beantwoord moeten worden. In overleg met het multidisciplinair team van de cardiale revalidatie adviseren we dat Mark deeltijds het werk hervat met de ene week 2 werkdagen en de andere week 3. Dit om dagelijkse filestress te vermijden. Verder vragen we een aangepaste job die minder stresserend is. Mark moet dus eerst op controle bij de cardioloog en van hem een verslag meekrijgen met zijn advies. Hiermee gaat hij zijn eerste werkdag op controle bij de arbeidsgeneesheer. Deze beslist of een aangepaste job en uurschema aangewezen zijn. Verder moet er een afspraak gemaakt worden bij de raadgevend geneesheer van de politie. Omdat deeltijds werk met volledige werkdagen in principe niet wordt toegestaan, dient deze raadgevend geneesheer dit voor te leggen op een commissie. Indien dit wordt toegestaan, kan dit normaalgezien voor een jaar, tenzij op medisch advies en/of met opbouw van uren kan dit worden verlengd. Maar omdat zijn ziektecontingent nog beperkt is, zal hij eerst een deel verlof opnemen en vervolgens deeltijds het werk hervatten (2 dagen – 3 dagen – 2 dagen - …) Op die manier kan hij zijn ziektecontingent nog opsparen voor noodgevallen. Zo heeft Mark zijn werk op een rustig tempo kunnen hervatten binnen een administratieve functie, voorlopig werd het deeltijds werk in het systeem met volledige dagen telkens verlengd.

Aangepaste taak/gelijkaardige job, andere werkgever

Een aantal patiënten kan hetzelfde werk niet meer opnieuw uitoefenen bij de huidige werkgever en wordt daarom begeleid naar een nieuwe job bij een andere werkgever.

Voor heel wat patiënten is het uitoefenen van dezelfde job helaas niet meer mogelijk na bepaalde hartziekten. Vaak laat de aard van de job ook geen aanpassingen toe, waardoor de persoon met een hartziekte genoodzaakt is om een passende job te vinden bij een andere werkgever. Omdat deze mensen vaak heel wat ervaring hebben binnen een bepaalde sector of functie, is het erg zinvol om een gelijkaardige job te zoeken in een andere, gepaste werkomgeving.

a)    Marcel is een vrachtwagenchauffeur die het grootste deel van zijn loopbaan als chauffeur in het internationaal transport werkte. Aangezien hij meer tijd wilde voor zijn gezinsleven besloot hij echter vorig jaar om nationaal transport te gaan doen, nl. het ophalen van afvalcontainers. Sinds een aantal maanden ervaart hij ernstige hartritmestoornissen waardoor hij al een periode in ziekteverlof is. Marcel geeft zelf aan dat het nationaal transport hem veel stress bezorgd. Hij staat vaak in de file, moet vaak op moeilijke plaatsen manoeuvreren en werkt vaak lange dagen.

Na een gesprek bij de werkgever blijkt dat er geen mogelijkheid is om Marcel blijvend een lichtere ronde te geven aangezien dit voor veel wrevel onder de andere chauffeurs zou lijden. Deze aanpassing zou wel tijdelijk kunnen, maar dit lijkt niet haalbaar voor Marcel.

Marcel is zelf van mening dat een job als chauffeur in internationaal transport minder belastend is (iets regelmatiger, minder in de file staan, niet zelf moeten laden en lossen, …) en zocht daarom zelf naar een andere werkgever waar hij ondertussen als chauffeur terug aan de slag is.

Alternatieve taak/nieuwe job, andere werkgever

In bepaalde situaties is een job bij de huidige werkgever, zelfs mits aanpassingen, niet meer mogelijk. Wanneer deze situatie zich voor doet, is het erg belangrijk om in eerste instantie samen met het revalidatieteam te achterhalen welke soort taken er aangewezen zijn en welke taken er niet meer mogelijk zouden zijn.

Indien er nadien verder georiënteerd zou moeten worden, kan GTB hiervoor ook een beroep doen op het gespecialiseerd netwerk (GA of GOB) of op andere organisaties (VDAB, derden, …).

a)    Frans is sinds midden mei 2012 bezig met revalideren. Tijdens het gesprek met de

verpleegkundige vertelt Frans dat hij als zelfstandige een bedrijf heeft dat de installatie van sauna’s, opzetzwembaden, tuinhuizen, … verzorgt. Maar gezien zijn veranderde medische situatie, en het zwakke statuut dat hij als zelfstandige heeft, wil hij graag in loondienst gaan werken om zo zijn pensioen veilig te stellen. GTB spreekt daarom met hem af om voornamelijk te ondersteunen bij het zoeken naar een job, in overleg met het netwerk (cardioloog, kinesist, verpleegkundige,…) Bij het solliciteren botst Frans voornamelijk op zijn leeftijd. Hoewel dit geen argument mag zijn om iemand niet in dienst te nemen, ervaart hij het wel zo. GTB heeft als arbeidsbemiddelaar toegang tot de vacatures van Jobkanaal, wat als voordeel heeft dat deze zich specifiek openstellen voor de kansengroepen. Dit speelt dubbel in zijn voordeel, aangezien hij zowel 50+ is als een indicatie heeft tot arbeidshandicap. Hier krijgt hij dus wel een eerlijke kans. GTB spreekt ook met Frans af om hem aan te melden bij de 50+-club van VDAB, wat voordien onbekend was voor hem. Verder volgt GTB natuurlijk ook zijn herstel en het verloop van revalidatie mee op. De gemaakte afspraken worden dan ook op die manier verwoord op de trajectovereenkomst: opvolgen verloop revalidatie, ondersteuning bij sollicitatie, overleg met netwerk.

Onbezoldigde arbeid: mantelzorg, vrijwilligerswerk

Een aantal patiënten met een hartziekte kan enkel nog terecht in het vrijwilligerswerk

Een aantal mensen krijgt van de cardioloog geen toestemming meer om opnieuw aan het werk te gaan te gaan.

Een aantal cases bestaan uit personen met een zeer ernstige hartaandoening die omwille van medische redenen en een hoog risico niet langer kunnen participeren aan de arbeidsmarkt. Omdat in de praktijk bleek dat deze mensen in een depressie dreigden te raken, wil het project Een Hart voor Werk ook ondersteuning kunnen bieden aan deze mensen.

a)    Jos is een 57-jarige man die geconfronteerd werd met een hartinfarct. Hij werkte zijn ganse leven als vrachtwagenchauffeur, maar was reeds 8 maanden voor zijn hartinfarct op mutualiteit omwille van een schouderprobleem.

Jos was akkoord met de begeleiding vanuit het project. Vanuit het project werd er in eerste instantie bekeken op welke manier Marc terug naar zijn werkgever zou kunnen gaan en zou kunnen werken als vrachtwagenchauffeur. Al snel werd duidelijk dat er binnen het bedrijf geen mogelijkheden waren, gezien de hartproblematiek en de schouderproblematiek.

Een korte periode na de revalidatie, is er bij Jos ook nog een nekhernia ontstaan, waarvoor hij een operatieve ingreep onderging.

Op dat moment werd hij bijgevolg geconfronteerd met 3 medische problematieken.

Aangezien Jos echter een erg gemotiveerde man is, die graag nog zijn steentje wilde bijdragen, verwees GTB hem naar GA Turnhout, waar hij een uitgebreid multidisciplinair onderzoek onderging.

Alle medische problematieken werden objectief beoordeeld en bij elkaar gelegd en van daaruit werd besloten dat er voor hem op dit moment geen opties zijn naar tewerkstelling.

Jos stond echter wel open om vrijwilligerswerk te doen en dan heeft GTB het zoeken naar een geschikte vrijwilligersplaats op zich genomen.

Op dit moment is Jos bezig als vrijwilliger in het rusthuis waar ook zijn moeder verblijft.

b)   Peter is een 58-jarige man die omwille van een ernstige cardiomyopathie een defibrillator kreeg.

Omdat het een zeer ernstige pathologie betreft, wordt hij zeer regelmatig opgevolgd. Hij heeft nog slechts een hartfunctie van 15%. Dit brengt ook met zich mee dat hij zijn job als dispatcher van een vrachtwagenpark niet langer kan en mag uitvoeren. Deze job is erg stresserend en daarom ook ten zeerste af te raden. Hij heeft zijn leven lang in de transportsector gewerkt. Gelukkig heeft de man één grote hobby, nl. koken. Dit is zijn grote passie, maar voorlopig mag hij dit niet professioneel doen. Maar omdat dit zijn grote droom is, heeft GTB samen met hem uitgezocht en gevonden dat hij ook tijdens zijn invaliditeit een bepaald bedrag ( maximum 298 euro per maand) als zelfstandige kan bijverdienen, bovenop zijn mutualiteitsuitkering. Hiervoor heeft hij echter toestemming nodig van de adviserend geneesheer en dit kan ten vroegste 6 maanden na de plaatsing van zijn defibrillator en 2 positieve medische evaluaties. Bovendien moet hij eerst nog een diploma bedrijfsbeheer behalen. Maar Peter is wat ongeduldig en daarom bespreekt de trajectbegeleider van GTB met hem de mogelijkheid om als vrijwilliger al een aantal activiteiten te doen die aansluiten bij zijn interesses. Peter is helaas ook al enkele keren opnieuw in het ziekenhuis beland met complicaties en hij geraakt ontmoedigd. Af en toe lijkt hij echt in de put te zitten door zijn medische beperkingen. Hij heeft duidelijk nood aan een positieve ervaring. Er wordt een verwijzing naar de psycholoog besproken, maar dit ziet hij niet zitten. Dus tracht de trajectbegeleider van GTB de momenten waarop het psychisch wat moeilijker gaat wat op te vangen vanuit de invalshoek ‘vrijwilligerswerk’, wat beter wordt aanvaard. Er wordt gezocht en gevonden. Peter kan aan de slag als vrijwillig lesgever bij Dinamo en geeft les in ‘budgetvriendelijk koken’. Ook de adviserend geneesheer moedigt dit aan en geeft zijn goedkeuring. Er zijn ook contacten met CM om eventueel via Ziekenzorg reizen te begeleiden. Peter zette ook de stap om een cursus bedrijfsbeheer te volgen, waar hij intussen ook voor slaagde. Hij legde via zijn eigen netwerk al een aantal contacten om als kok in bijberoep aan de slag te gaan, zodra hij toestemming heeft van de adviserend geneesheer. Gelukkig heeft Peter zijn uitlaatklep gevonden in een vrijwillige activiteit waarin hij zich kan uitleven en die zin geeft aan zijn dagen, op het moment dat een moeilijke periode aanbreekt in zijn privé-leven.

Op aanraden van GTB werd een consult gepland met de psycholoog verbonden aan het hartrevalidatiecentrum, hoewel de man hier aanvankelijk weigerachtig tegenover stond. Op basis van enkele gesprekken met GTB en na overleg met adviserend geneesheer en cardioloog werden verschillende mogelijke pistes binnen het vrijwilligerswerk bekeken. Dit gaf voor betrokkene heel wat nieuwe perspectieven die hij aanvankelijk niet had gezien. Aangezien hij zijn vroegere job nooit meer zal kunnen hervatten, was hij op zoek naar een andere zinvolle bezigheid. Zijn gemoed gaat nog op en neer maar hij ziet nu ook al wat mogelijkheden, en niet enkel zijn beperkingen. Hij is vooral enthousiast omdat hij zonder GTB nooit zou hebben geweten dat er zoveel interessante mogelijkheden zijn binnen het vrijwilligerscircuit.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Positieve resultaten']

Perceptie van de betrokken actoren op resultaat van traject

Een positief resultaat kan voor elke werknemer en werkgever anders zijn.

Voor sommige werknemers is het voldoende om opnieuw aan het werk te zijn in eigen bedrijf, anderen zoeken naar een geschikte combinatie tussen werk en privé en willen daarom liever deeltijds aan de slag. Weer andere werknemers zien een opleiding als een unieke kans om een nieuwe functie te gaan uitoefenen, terwijl anderen nooit graag op de schoolbanken zaten en enkel naar oplossingen willen zoeken binnen hun huidige kennis en ervaring.

Voor werkgevers kan het traject geslaagd zijn omdat ze een bekwame en ervaren medewerker kunnen behouden of omdat de ziektedagen kunnen teruggeschroefd worden door een snelle terugkeer naar aangepast werk. Andere werkgevers kunnen de financiële ondersteuning erg aantrekkelijk vinden of net een openstaande vacature hebben die nu door een gekend en bekwaam persoon ingevuld kan worden.

In de gevallen waar er niet gekomen werd tot een effectieve werkhervatting in het eigen bedrijf of in een ander bedrijf, kan de begeleiding soms toch afgerond worden met een positief gevoel. Voor deze mensen is de trajectbegeleiding vaak een proces geweest waarin ze geconfronteerd werden met hun beperkingen en waar er gezocht moest worden naar wat ze nog wel konden en vooral naar hoe ze hun leven verder zouden willen organiseren.

GTB heeft in deze trajecten vaak een grote rol gespeeld om de klanten in de proces te begeleiden, te ondersteunen en mee te zoeken naar mogelijkheden die er nog zijn om zinvol bezig te zijn.

Zowel voor GTB als voor de klant, kan er dan ook gesproken worden van een positief resultaat.

Redenen voor de werknemer om het resultaat van het traject als positief te beschouwen:

  • de werknemer levert bij de terugkeer nuttig werk;
  • de werknemer is blij terug aan het werk te kunnen in zijn oude job;
  • de werknemer ziet een nieuwe functie als een positieve uitdaging;
  • de werknemer wil opnieuw sociaal contact, hij wil terug ‘onder de mensen komen’.
  • De klant is, ondanks het feit dat hij niet meer in het betaalde werk staat, tevreden met hoe zijn/haar leven nu loopt. Men heeft een zinvolle dagbesteding gevonden, heeft voldoende sociaal contact en heeft het gevoel iets bij te dragen aan de maatschappij.
  • De werknemer kan opnieuw terugvallen op hetzelfde inkomen als voordien en moet niet meer leven van een vervangingsinkomen.
  • Er is een aanvaardbare regeling getroffen, ook al is men niet opnieuw aan het werk

Redenen voor de werkgever om het als een “win” te beschouwen:

  • de werkgever was tevreden over de werknemer en is bijgevolg blij dat hij/zij terug kan komen;
  • een vervanger vinden is niet zo gemakkelijk;
  • een geslaagde re-integratie is positief voor de atmosfeer in het bedrijf. Het is goed wanneer het personeel weet dat de werknemers van betekenis zijn voor het bedrijf

Een geslaagde re-integratie is positief voor het imago van het bedrijf.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Besluiten uit de cases']

Veel professionele chauffeurs

Het is opvallend dat veel van de patiënten in het revalidatiecentrum afkomstig zijn uit de transportsector. Chauffeurs moeten veel zitten, doen onregelmatige uren, hebben nogal wat te kampen met stressituaties in het verkeer/deadlines, eten ongezond, roken vaak… Zie ook link met Diabetes Type II.

Zie ook case ‘professionele chauffeurs’

Weinig hartpatiënten komen in aanmerking voor een VOP

Weinig mensen uit de cases komen in aanmerkingen voor een VOP.

Bereidwilligheid van werkgevers

GTB merkt veel bereidwilligheid bij werkgevers. Werkgevers zijn bereid om samen na te denken over de manier waarop een werknemer terug kan komen en zijn bereid tot aanpassingen in de mate van het mogelijke. In sommige gevallen zijn werkgevers echter ook eerder voorzichtig om aanpassingen te doen uit bezorgdheid om de reacties van collega’s (jaloezie, …)

Meerwaarde van de methodiek

De meerwaarde van de dienstverlening door GTB is overduidelijk. Door het gesprek met de werkgever wordt het verhaal van de hartpatiënt geloofwaardiger gemaakt. Je moet als werknemer al behoorlijk communicatief zijn om alles uit te leggen aan de werkgever. Door een neutrale bemiddelingspersoon als GTB krijgt de werkgever niet het gevoel dat de werknemer zou profiteren.

Omdat de cardioloog minder goed weet wat de jobinhoud is, en er zich moeilijk een beeld van kan vormen, is de ondersteuning door GTB of de sociale dienst van het ziekenhuis meer dan noodzakelijk.

Doordat bv. de trajectbegeleider al van het begin betrokken is bij de revalidatie, kan er ook gemakkelijker een netwerk uitgebouwd worden rond de patiënt en kan er in kaart gebracht worden welke actoren er allemaal meespelen.

Belang van psychologische ondersteuning

Het werd duidelijk dat het doormaken van ene hartprobleem een grote psychische impact heeft. Vaak treedt deze ook pas op als mensen al even in revalidatie zijn. De klanten die ook door GTB ondersteund werden, worden ook op hun psychisch welvoelen aangesproken en er wordt, indien nodig, een verwijzing gedaan naar de psychologe. De GTB-begeleiders hebben gemerkt dat het onderwerp ‘werk’ vaak een gemakkelijkere en toegankelijkere manier is om over hun psychische bekommernissen te praten dan dit onmiddellijk met een psychologe te doen.

We besluiten dit hoofdstuk met een veelzeggend citaat uit de cases:

“Ik zag me niet meer werken, maar dankzij de ondersteuning heb ik de draad opnieuw kunnen oppikken en daar ben ik heel blij mee!”.

[/accordion_item]
[/accordion]

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie