Handboek voor werkgevers

Hoe mijn werknemer te ondersteunen? Tips en maatregelen.

Beoordeel dit item
(2 stemmen)

[accordion]

[accordion_item title='Waar moet ik vooral op letten bij mijn werknemer met een hartaandoening?']

De belangrijkste aandachtspunten zijn dat:

 • de terugkeer naar voltijds werk best geleidelijk aan gebeurt. Het best kan gestart worden met een deeltijdse functie die eventueel op termijn opnieuw naar een voltijdse betrekking kan gaan;
 • het werk aangepast kan worden aan de specifieke noden van de werknemer met een hartprobleem;
 • de risicofactoren voor de persoon met een hartprobleem zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Het is zinvol dat werknemers met een hartaandoening opnieuw aan het werk gaan via het stelsel van “progressieve tewerkstelling”. Wat betekent deze progressieve tewerkstelling? ']

Progressieve tewerkstelling betekent dat de werknemer de werkzaamheden langzaamaan terug hervat en dat dit op een gecontroleerde manier gebeurt. Voor werknemers met een hartaandoening is het aan te raden om niet meteen terug voltijds aan de slag te gaan, maar te beginnen met deeltijds werk. Het is immers bewezen dat dit een zeer succesvolle manier is om de stap naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Een hervatting in het stelsel "progressieve tewerkstelling" is enkel mogelijk indien de adviserend geneesheer oordeelt dat de persoon nog minstens 50% “fysische ongeschiktheidsgraad” blijft behouden en diens gezondheidstoestand niet in gevaar komt door het werk. De toestemming voor progressieve tewerkstelling zal worden gegeven als de adviserend geneesheer van oordeel is dat je later mogelijks in staat zal zijn om, na de toegestane periode van deeltijdse activiteit, het werk voltijds opnieuw aan te kunnen.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Welke zijn de belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren?']

Naast de positieve rol die werk kan spelen wordt het steeds duidelijker dat er een aantal werkgebonden risicofactoren zijn die in verband kunnen gebracht worden met hart- en vaataandoeningen. Er zijn immers verschillende arbeidsomstandigheden die een belasting kunnen zijn voor de persoon met een hartaandoening.

Bij wijze van bewustmaking sommen we de belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren hieronder voor u op. Er zijn fysieke en psycho-sociale risico’s. (Zie link risicofactoren)

[/accordion_item]

[accordion_item title='Hoe kan ik nagaan welke risicofactoren bij mijn werknemer van toepassing zijn?']

De 4 belangrijkste richtlijnen zijn:

  1. Informeer u over het juiste ziektebeeld van uw medewerker. Op die manier kan u inschatten wanneer de hertewerkstelling ten vroegste terug kan opgestart worden en met welke werkgerelateerde risicofactoren eventueel rekening gehouden moet worden;
  2. Werknemers die tijdens het uitoefenen van hun job verplicht zijn om onderstaande activiteitente verrichten, moeten sowieso zorgvuldig opgevolgd worden:
   • Zware zaken te tillen en te dragen
   • Te trekken en te duwen
   • Te scheppen  
   • Zware gereedschappen en apparatuur te gebruiken
   • Andere fysiek veeleisende taken uit te voeren
   Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de hoeveelheden (aantal kilogram) en hoe vaak de werknemer deze taken moet verrichten.
  3. Wat de werkomgevingbetreft, zijn volgende vragen relevant:
   • Zit of staat de werknemer frequent?
   • Voert de werknemer taken uit bij extreme temperaturen?
   • Is de werknemer blootgesteld aan dampen/gassen?
   • Geldt er een ploegendienst/shiften?
  4. Ga ook na of de werknemer met een hartprobleem stress ondervindt van bijv. deadlines, supervisie, werklast of collega’.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Hoe verhoog ik de slaagkans van de hertewerkstelling? ']

Om de slaagkans van de hertewerkstelling te verhogen is het nodig om tot een oplossing te komen die voor alle partijen aanvaardbaar is, en is het herstel van de relatie tussen u en de werknemer van groot belang.

Volgende 10 factoren verhogen de slaagkans op succesvolle hertewerkstelling:

 1. Positieve bedrijfscultuur: Het ligt in de politiek van het bedrijf om, indien mogelijk, mensen in het bedrijf te houden.
 2. Er zijn formules rond deeltijds werk in de organisatie
 3. De collega’s ondersteunen de re-integratie
 4. Er is flexibiliteit in het organiseren van het werk mogelijk
 5. De belastbaarheid van het werk
 6. De motivatie van de werknemer
 7. Positieve werkervaringen
 8. Goede verstandhouding met collega’s en leidinggevende
 9. Goede medewerking vanuit het informeel netwerk
 10. Bereidwilligheid van het informeel netwerk om hun mening te herzien

[/accordion_item]

[accordion_item title='Welke factoren kunnen de slaagkans van de hertewerkstelling belemmeren? ']

Irrationele ideeën over hartpatiënten kunnen er voor zorgen dat de werkhervatting moeizaam verloopt. Angst dat er op het werk wat kan gebeuren heerst vaak bij werkgevers en bij collega’s.

Zo had een werkgever uit 1 van de cases van het project schrik dat een medewerker met een hartziekte die terug aan de slag kwam, misschien zomaar kon doodvallen. Op basis van de adviezen van de cardioloog konden de GTB-consulenten deze werknemer geruststellen.

De werkgebonden risicofactoren voor het ontstaan van een infarct kunnen ook belemmeringen vormen voor het herstel. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Zwaar fysiek werk
 2. Geen positieve cultuur rond re-integratie
 3. Re-integratie wordt niet door collega’s ondersteund
 4. Conflicten op het werk voor de uitval
 5. Bedrijf legt sterk de nadruk op rendement
 6. Lichtere taken zijn uitbesteed
 7. Reeds een vervanger aangenomen
 8. Onflexibele arbeidsorganisatie
 9. Personeelswissels

10. Beperkte regelmogelijkheden in het werk

11. Ontbreken van (mogelijkheden voor) aangepast werk

12. Een te voorzichtige en angstige opstelling van directe collega’s of werkgever

13. …

De attitude van de werkgever is van groot belang bij het al dan niet slagen van de werkhervatting van de medewerker met een hartprobleem.

Op welke manier kijkt de werkgever naar de werknemer die na een cardiaal incident opnieuw aan het werk gaat? Uit een bevraging bij een 180-tal werkgevers uit de regio Kempen kwamen volgende hindernissen naar boven:

 • Angst voor de verdere ziekte van de werknemer
 • Niet in overweging nemen van de mogelijkheid tot herstel, verandering van takenpakket of herscholing
 • Gebrek aan begrip voor de medische toestand en de impact daarvan.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Welke aanpassingen of interventies kan ik doen voor mijn werknemer?']

Voor de re-integratie van werknemers met een hartaandoening blijken maatregelen die op de werkplek worden uitgevoerd bijzonder effectief te zijn.

De aanpassingen die u kan doen om de kans op succesvolle werkhervatting van uw werknemer met een hartaandoening aanzienlijk vergroten zijn:

 1. Aanpassingen qua arbeidsomstandigheden: temperatuur, stress, deadlines, lawaai
 2. Aanpassingen qua arbeidsverhoudingen: goede verstandhouding met collega’s, collega’s informeren, rekening mee houden bij uitstappen,
 3. Aanpassingen qua arbeidsvoorwaarden: taken, uren, deeltijds of voltijds,,…
 4. Aanpassingen rond sociaal-medische zaken: doktersbezoek,…

Aanpassingen qua arbeidsinhoud: fysieke inspanningen

[/accordion_item]

[accordion_item title='Welke aanbevelingen geven Kempense werkgevers?']

Een goede en gerichte controle door arbeidsgeneesheer op personen met verhoogd risico.

Ik denk dat het belangrijk is dat met elke individuele situatie wordt rekening gehouden. Dit wil zeggen voor mij dat mensen met een hartafwijking perfect weten wat kan en wat niet, en dat het aan de werkgever is om dit in de mate van het mogelijke te realiseren.

Het is handig om te weten dat sommige van deze mensen geen fysieke zware inspanningen kunnen doen ook al zitten ze op dat moment niet in een functie waarin dit vereist is, maar stel dat er op bepaalde momenten toch zware inspanningen geleverd moeten worden (bv verzetten van bureau's/kasten ed) dan begrijp je ook beter waarom een persoon, waaraan je het uiterlijk niet ziet of merkt dat deze een hartprobleem heeft, dit niet kan uitvoeren en vermijd je frustraties bij andere medewerkers.

Behandel ze zoals uw andere medewerkers.

Aanpassing van het takenpakket in een overgangsfase na medische revalidatie. Medewerker aanbevelen jaarlijks een afspraak te maken met de arbeidsgeneesheer i.f.v. preventie & tijdelijke detectie van problemen.

Zorg dat de werknemer met u een open communicatie heeft over zijn ziekte en over hoe hij zich voelt. Op die manier kan u rekening houden met de werkbelasting waaraan u de werknemer blootstelt. De werknemer zal dit danig op prijs stellen en bijgevolg zal zijn motivatie stijgen.

Het ging om een afwijking van bij de geboorte, waardoor deze persoon er normaal had mee leren leven. Mits verschillende controles per jaar! Ik denk dat je er niet direct van moet uitgaan dat deze mensen niet normaal kunnen functioneren, maar dit zal altijd wel verschillen van mens tot mens.

Goede functie omschrijving van zijn taken, stress vermijden, hem of haar normaal behandelen en mee omgaan.

Wees alert voor bepaalde signalen van de betrokken werknemer.
[/accordion_item]

[accordion_item title='Bij welke instanties kan ik terecht voor meer info?']

   1. Vzw Hartziekte

    De vzw Hartziekten stelt zich tot doel te werken aan de levenskwaliteit van hartpatiënten en hun omgeving. De vereniging wil een trefpunt zijn voor al wie in België begaan is met, of interesse heeft voor, mensen met hartproblemen.

    Alle relevante informatie over de problematiek staat gebundeld op de website www.vzwhartziekte.be.

   2. GTB

    GTB is gespecialiseerd in trajectbegeleiding van personen met een arbeidshandicap, begeleidt mensen naar een gepaste job en ondersteunt hen om deze te houden.

    Ook tijdens de tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever advies en ondersteuning krijgen:

    • GTB-trajectbegeleiders kunnen u helpen om een inschatting te maken van de ernst van de problematiek en de werkgerelateerde risicofactoren voor uw medewerker(s).
    • De GTB-trajectbegeleiders kunnen u advies geven en praktische tools aanreiken ter ondersteuning van uw medewerker bij de realisatie van een succesvolle werkhervatting.
    • De GTB-trajectbegeleiders kunnen uw vragen beantwoorden die u heeft rond uw medewerker met een hartprobleem.
    • Kunnen samen met u en uw werknemer op zoek gaan naar de beste oplossing voor iedereen.

    GTB werkt samen met de VDAB en een netwerk van gespecialiseerde partners die zorgen voor een aangepaste screening of oriëntering, opleiding, (zorg)begeleiding of bemiddeling.

    Je vindt GTB in de lokale werkwinkels verspreid over heel Vlaanderen. In 2012 begeleidden we 6859 mensen met ruim 200 medewerkers in heel Vlaanderen.

    Meer info: www.gtb-vlaanderen.be

   3. Arbeidsgeneesheer

    De rol van de arbeidsgeneesheer in de preventie en het welzijn op het werk is van essentieel belang.

    De arbeidsgeneesheer kan voorlichting geven over de fysieke en psychische aspecten van hartziekten, over leefstijl en secundaire preventie, over werkbelasting en over belemmerende en bevorderende factoren voor werkhervatting (aan de werknemer, de werkgever, de partner, de huisarts en de cardioloog).

   4. Dienst voor preventie en bescherming op het werk

    Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk kunnen de mogelijke arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart brengen. Zowel qua gezondheidstoezicht als risicobeheersing, kunnen zij hun dienstverlening optimaal afstemmen op de specifieke noden van uw bedrijf.

    Zij gaan het volgende na:

    • Gezondheid: Hoe staat het met de algemene gezondheidstoestand van uw medewerkers, hoe fit zijn ze ?
    • Veiligheid van de werkplek: hoe brandveilig is ze, hoe staat het met de explosiebeveiliging, is er een asbestinventarisatie?
    • Ergonomie:hoe kunt u uw werknemers minder lichamelijk belasten door werkplekken, bureaus of stoelen aan te passen?
    • Hygiëne: hoe kan uw werkplaats voldoen aan de normen voor trillingen, licht en geluid?
    • Toxicologie: hoe vermijdt u dat uw werknemers met giftige stoffen in aanraking komen?

    Psychosociale aspecten: hoe houdt u uw werknemers ook mentaal gezond en hoe voorkomt u ongewenst gedrag of stress?

[/accordion_item]

[accordion_item title='Welke financiële tegemoetkomingen heb ik als werkgever?']

In een aantal gevallen heeft u, als werkgever, recht op financiële tegemoetkomingen voor werknemers die bij u in dienst zijn en die om de één of andere reden beperkt zijn in de uitvoering van de normale werkzaamheden omwille van een hartaandoening. 

Het betreft onder meer loonkostsubsidies, vergoedingen voor verzuim, tegemoetkomingen voor aanschaf van ondersteunende hulpmiddelen en voor de toegankelijkheid van het gebouw en de werkplek.

Een specifieke subsidiemogelijkheid voor personen met een arbeidshandicap is de VOP (Vlaamse ondersteuningspremie). Dit is een loonkostsubsidie die mogelijk rendementsverlies financieel compenseert. Opgelet! Niet alle personen met een hartaandoening komen hiervoor in aanmerking. Dit moet per dossier, door GTB, onderzocht worden. Meer info over de VOP vindt u op de VDAB-site: http://www.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor een hartvriendelijk HRM-beleid?']

Toenemend overgewicht, beweegarmoede en een ongezonde leefstijl leiden ertoe dat steeds meer bedrijven zich bezighouden met gezondheidsstimulering van hun werknemers. Ook op de werkvloer wint gezondheid steeds meer aan terrein. Daarom is het noodzakelijk dat bedrijven er voortaan aan denken om een succesvol gezondheidsconcept te integreren in hun managementstrategie. Het voorkomen van arbeidsgerelateerde ziekten draait immers niet alleen om hulp bij stresspreventie en stoppen met roken, maar ook om het aansporen tot gezonde voeding en meer lichaamsbeweging. Zo worden het welzijn, de motivatie en de prestaties van de werknemers bevorderd, welke onmisbare elementen zijn voor een verantwoord en succesvol bedrijf.

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor gezondheid binnen bedrijven zijn vruchten afwerpt:.

 • Adequate programma’s op het werk die gezondheidsgedrag beïnvloeden, dragen bij aan de verbetering van het cardiovasculaire risicoprofiel door een daling van het serumcholesterol en een daling van de systolische bloeddruk.  (Martinez-Gonzalez 1998).
 • Aandacht voor voedingsgewoonten in de werksituatie is belangrijk. Het is mogelijk om met behulp van vragenlijsten inzicht te krijgen in de voedingsgewoonten van werknemers. (Glasgow) Bedrijfsfitnessprogramma’s zijn hierop gericht en promoten tevens meer beweging binnen de werktijd.
 • Een interventieprogramma waarin ook de partner werd betrokken, bleek effectief voor het verbeteren van risicofactoren in leefstijl zoals stoppen met roken, meer ontspanning, cholesterolverlagend dieet en focus op gezondheidscontrole (Hofman-Bang).

[/accordion_item]

[accordion_item title='Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk?']

a)Een defibrillator (een AED) voorzien op de werkplek

Voor bedrijven zijn er volautomatische en semi-automatische defibrillators  op de markt. Bij de volautomaat hoef je niet zelf de knop in te drukken. Bij de semi-automaat moet er wel nog op een knopje gedrukt worden om de uiteindelijke schok toe te dienen. Studies hebben aangetoond dat de vol-automatische versie eenvoudiger te bedienen is en veiliger werkt.

b) Pauzesoftware

Het doel van pauzesoftware is om computergebruikers meer of minder dwingend eraan te herinneren dat zij, bij gebruik van toetsenbord en muis, regelmatig een pauze moeten nemen om mogelijke problemen te voorkomen. Pauzesoftware wordt ook verondersteld te kunnen bijdragen aan het herstel van computergerelateerde klachten door het afbeelden van suggesties voor oefeningen op het beeldscherm.

c) Een rustkamer inrichten

d) Thuiswerk stimuleren


[/accordion_item]

[/accordion]

 

 

 

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

 • Over ons
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Privacy Policy
 • Copyright
 • Methodiek
 • Partners
 • Events

ESF Validatie