Revalidatiecentrum

Revalidatiecentrum

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

[accordion]
[accordion_item title='Samenwerking multidisciplinair zorg- en `werk´-netwerk is een Multidisciplinaire aangelegenheid']

Het proces van hartrevalidatie is een bij uitstek multidisciplinaire aangelegenheid. Bij de hartrevalidatie zijn vele zorgverlenende deskundigen betrokken zoals cardiologen, revalidatieartsen, huisartsen, arbeidsgeneesheer, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters, adviserend geneesheren, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Verder zijn er de instanties die de hartpatiënt ondersteunen bij de werkhervatting (GTB, GA, GOB…). Ook het sociaal netwerk van de hartpatiënt kan niet over het hoofd gezien worden. In deze paragraaf volgt een beschrijving van de actoren die rondom de persoon met een hartprobleem actief zijn. Elke actor vervult een specifieke rol.

 

[/accordion_item]
[accordion_item title='Centrum voor cardiale revalidatie']

De meeste actoren rond de hartpatiënt bevinden zich in het ziekenhuis, en dan voornamelijk in het centrum voor cardiale revalidatie. Het centrum voor cardiale revalidatie wordt gedragen door een multidisciplinair team onder de medische leiding van een geneesheerspecialist erkend in de cardiale revalidatie.

Het centrum voor cardiale revalidatie voorziet therapie aan zowel gehospitaliseerde als aan ambulante patiënten. Deze patiënten moeten in aanmerking komen voor een revalidatieprogramma dat voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de overeenkomst inzake cardiale revalidatie. Men kan hiervoor een toestemming tot terugbetaling krijgen via het RIZIV. Het revalidatieprogramma is individueel aangepast. Het is intensief en in duur beperkt.

[/accordion_item]

[accordion_item title='Actoren binnen het ziekenhuis/revalidatiecentrum']

Schema: Netwerk ziekenhuis rond persoon met een hartprobleem

Cardioloog

Een medisch specialist, die zich heeft gespecialiseerd in cardiologie, wordt een cardioloog genoemd. Cardiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met hartproblemen. Hartklachten worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld. Daarnaast vindt er preventieve behandeling plaats voor mensen uit bepaalde risicogroepen.

Cardiaal revalidatie-arts

De taak van de cardiaal revalidatie-arts bestaat erin de patiënten te begeleiden die in aanmerking komen voor cardiale revalidatie, tijdens hun aanwezigheid in het revalidatiecentrum. De bedoeling hiervan is in te spelen op problemen die zich voordoen tijdens de cardiale revalidatie en deze problemen op te lossen. De evolutie van de patiënt tijdens de cardiale revalidatie wordt eveneens door de cardiaal revalidatie-arts opgevolgd.

Verplegend personeel

Het verplegend personeel komt met de hartpatiënt in aanraking tijdens de hospitalisatiefase en in het revalidatiecentrum is ook altijd een verpleegkundige aanwezig. Haar taak bestaat vooral uit het informeren van de patiënt over het revalidatieprogramma tijdens de hospitalisatiefase of kort daarna. De verpleegkundige voert een intakegesprek met alle patiënten die volgens hun cardioloog baat zouden kunnen hebben bij een cardiale revalidatie. Tijdens dit intakegesprek wordt er gepeild naar sociale situatie en familiale belasting, leefgewoontes (roken, alcoholgebruik, beweging, …), tewerkstelling, psychisch welbevinden, …

Maatschappelijk assistent/sociale dienst

Personen met een hartprobleem kunnen ten allen tijde hulp vragen aan de sociale dienst. Een ziekenhuisopname kan erg ingrijpend zijn. Ziek zijn kan voor de hartpatiënt en diens omgeving problemen en vragen met zich meebrengen. Hartpatiënten maken zich vaak zorgen over hun ziekte, hun gezin en hun werk. Voor wie behoefte heeft aan ondersteuning of een uitlaatklep nodig heeft voor vragen en bezorgdheden, staan de sociaal werkers klaar. Samen met de hartpatiënt en diens familieleden, zoeken zij in een strikt vertrouwelijk kader, naar mogelijke oplossingen, eventueel in overleg met artsen en verpleegkundigen.

Psycholoog

Psychosociale stress is een geobjectiveerde risicofactor voor hart- en vaatziekten. Het kan acute hartziekten uitlokken en het herstel afremmen. De klinisch psychologe kan de hartpatiënt hiervoor opvolgen en technieken aanleren om beter met stresssituaties om te gaan.

Hart en emotie zijn nauw verbonden met elkaar. Uitdrukkingen als “hartpijn”, “dat heeft mij in het diepst van mijn hart getroffen” maken dat meteen duidelijk. Confrontatie met hartziekte heeft ook steeds een emotionele weerslag. Het treft zowel de patiënt als zijn omgeving. Dit dient verwerkt te worden. Naast de weerslag op het emotioneel welbevinden, is er ook de impact op andere leefterreinen. Hierbij denken we aan de relatie, het werk en de vrijetijdsbesteding. Veranderingen op deze terreinen kunnen invloed hebben op de levenskwaliteit. Bepaalde leefgewoonten beïnvloeden de evolutie van de hartziekte. Hierbij denken we aan het negatief effect van stress en rookgedrag op het risico van heroptreden van hartziekte. De confrontatie met hartziekte is dan ook een kans om deze leefgewoonten aan te passen. Bij aanvang van de cardiale revalidatie wordt een gesprek bij de psychologe aangeboden. Het is dan de keuze van de patiënt om hier al dan niet op in te gaan.

Kinesitherapeut

Tijdens de fysieke revalidatie wordt geprobeerd de inspanningscapaciteit te verhogen en dit onder toezicht van een gespecialiseerde kinesist. Er wordt geoefend in groepen van maximum 8 patiënten, toch wordt het inspanningsniveau individueel bepaald. Voor iedere patiënt wordt vanuit de resultaten van de fietsproef bij de cardioloog een trainingspols berekend. De trainingssessies vinden twee- of driemaal per week plaats. Iedereen heeft recht op 45 beurten. Iedere oefensessie duurt ongeveer 60 minuten en elke patiënt krijgt een individueel aangepast programma. Om medische redenen is verlenging van de revalidatieduur mogelijk.

Ergotherapeut

De ergotherapeut wordt enkel betrokken bij de revalidatie wanneer het revalidatieteam het raadzaam acht.

Ergotherapeuten richten zich op de activiteiten en handelingen van het dagelijks leven bij mensen die daarbij problemen ondervinden. Ergotherapie zorgt ervoor dat mensen (weer) in staat zijn om in hun eigen omgeving de dagelijkse dingen te doen. Zo nodig met aanpassingen. Samen met de patiënt kijkt de ergotherapeut welke handelingen van belang zijn en welke belemmeringen daarbij worden ervaren. Indien nodig zal de ergotherapeut een aantal tests afnemen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop bepaalde activiteiten uitgevoerd worden. Op basis van de mogelijkheden stelt de ergotherapeut een behandelprogramma op.

De diëtist

Reeds tijdens de hospitalisatiefase bezorgt de diëtiste informatie over goede, gezonde eetgewoontes. Op de multidisciplinaire raadpleging zal zij dieper ingaan op het persoonlijk dieet en uitleggen hoe sommige risicofactoren op een realistische en haalbare manier kunnen beïnvloed worden. Bij een ziekenhuisopname komt de diëtiste langs met informatie over hart- en vaatvriendelijke voeding. Tijdens de revalidatieperiode wordt info gegeven over gezonde voedingsproducten.

 

[/accordion_item]

[accordion_item title='Samenwerking met GTB']

Binnen ‘Hart voor Werk’ is er een formele en niet-formele samenwerking met de verschillende diensten opgezet. GTB mag deelnemen aan het wekelijkse overlegmoment (stafoverleg) waarop de verpleegkundige, de kinesist, cardioloog en psychologe aanwezig zijn. Tijdens deze overlegmomenten worden cases besproken waar de trajectbegeleiders van GTB nog bijkomende vragen hebben. (adviezen rond tewerkstelling, vragen omtrent een doorverwijzing naar de psychologe…). Buiten dit wekelijkse overlegmoment vindt er regelmatig informeel overleg plaats in het revalidatiecentrum.

Voor meer informatie: Zie samenwerkingsmodel

 

[/accordion_item]
[/accordion]

Download het volledige artikel hieronder.

Contact informatie

Adres

Collegestraat 60
2300 Turnhout

Telefoonnummers

+32 (0)498 15 60 51

+32 (0)14 72 86 56

Navigatie

  • Over ons
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Methodiek
  • Partners
  • Events

ESF Validatie